10/09/2022

செயற்குழு/பொதுக்குழு உரிமைப்பாடுகள்

1. தீர்மான எடுப்பு - இடைமறிப்புக்கு இடமில்லை - பெரும்பான்மை ஓட்டு

2. பேச்சை இடைமறித்து தொடர்பான தகவல் கேட்பது - தனி உறுப்பினர் உரிமை (point of information)

3.பேச்சை இடைமறித்து விதிமுறை மீறலைச் சுட்டிக் காண்பிப்பது - தனி உறுப்பினர் உரிமை (point of order)

4. குரல் ஓட்டுகளின் எண்ணிக்கை மெய்ப்பிப்பு கோருவது - தனி உறுப்பினர் உரிமை (call for division)

5. பேச்சை இடைமறித்து, இரைச்சல், ஒலி மந்தம் முதலான வசதியின்மையைச் சுட்டுவது - தனி உறுப்பினர் உரிமை (point of privilege)

6. தீர்மானத்தை இடை வெட்டுவது/நிராகரிப்பது - தலைவர் உரிமை (procedure objection)

7.தலைவர் நடவடிக்கையை செயலிழப்புச் செய்தல் (overrule the chair's ruling) - பெரும்பான்மை ஓட்டு

8. கூடுதல் நேரம் நீட்டிப்பு (extend the allotted time) - 2/3 ஓட்டு

9. விவகாரமான ஒன்று குறித்த இடைவெட்டுத் தீர்மானம் (point of objection) - 2/3 ஓட்டு

10. இன்னபிறவற்றுக்கு (other actions) - பெரும்பான்மை ஓட்டு

[தமிழ் அமைப்புகளின் கூட்டங்களில் இந்த நெறியை நிலைநாட்டுவது யார்? அவரவர் அறம், மனச்சாட்சிதான். குறிப்பாக தலைவரின் அறம். ஒவ்வொன்றுக்கும் நீதிமன்றத்துக்கா சென்று கொண்டிருக்க முடியும்? இஃகிஃகி!]

https://www.boardeffect.com/blog/roberts-rules-of-order-cheat-sheet/


No comments: