10/08/2022

கொடை

1. பெருத்த கொடையைப் பெற்றுக் கொடுத்தவர், அவர் எவராயினும் பெருத்த பாராட்டுதலுக்கு உரியவராகின்றார்.

2. பெரும்பணம் வந்த இடம், சென்ற இடம், இவையிரண்டும் முக்கியமானவை. ஏனென்றால் தத்தம் அமைப்பு layering cake என்பதாக இருந்துவிடக் கூடாது. https://alessa.com/blog/3-stages-of-money-laundering/ ஆகவே அவை அவ்வப்போது முறையாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். செயற்குழு தவறிவிட்டது.

3. பொதுக்குழு கோரமின்மை, காலத்தாழ்ச்சி, விடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விடையின்மை, தனியார் அமைப்பில் முதலீடு என்பதெல்லாம் குழப்பத்தை, ஐயத்தை மேலும் கூடுதலாக்கி விட்டது.

4. சில வாழ்நாள் உறுப்பினர்கள், குறிப்பாகச் சட்டத்தில் பட்டம் பெற்றிருக்கும் மூத்த வாழ்நாள் உறுப்பினர் அவர்கள் சட்டவிதிகளை மேற்கோள் காட்டி, செயற்குழுவின் செயல் விதிமீறல், பிறழ்வு எனச் சொல்லி, செயற்குழுவைச் சரியான பாதையில் திருப்பி விட்டமை பெருத்த நன்றிக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரியதாகின்றது. Mail Dated: July 5, 2022.

5. சில வாழ்நாள் உறுப்பினர்களின் அறப்போர் நிமித்தம், பணம் மீண்டும் அமைப்பின் கணக்குக்கே திரும்பக் கொண்டு வரப்பட்டிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அவர்களின் சளைக்காத செயல் பாராட்டுக்குரியது. நல்லது, மகிழ்ச்சி.

6. இனியாவது, நேரம் தவறாமை, வெளிப்படைத்தன்மை முதலானவற்றை செயற்குழு கடைபிடிக்க வேண்டும். பொதுக்குழு உறுப்பினர்களும் அமைப்பின்பால் பற்றுக் கொண்டு செயற்பட வேண்டும். 

No comments: