11/29/2019

மச்சான் வந்தாரு! மச்சான் வந்தாரு!!

மச்சான் வந்தாரு மச்சான் வந்தாரு
பாவக்காய அறுக்கச் சொன்னாரு
மச்சான் வந்தாரு மச்சான் வந்தாரு
பின்னே கொஞ்சம் நெய்ய ஊத்தி
வறுக்கச் சொன்னாரு
கம கம கம கம உம் ... ஹா‌
பின்னே கொஞ்சம் நெய்ய
ஊத்தி வறுக்கச் சொன்னாரு
மச்சான் வந்தாரு மச்சான் வந்தாரு
சுடுசோத்த வட்டல்ல போடச்சொன்னாரு
சுடுசோத்த வட்டல்ல போடச் சொன்னாரு
மச்சான் வந்தாரு மச்சான் வந்தாரு
கையத் துடைக்க துண்டு கேட்டாரு
கையத் துடைக்க துண்டு கேட்டாரு
அடுத்தவாட்டி மூக்குத்தி வாங்கிவாறன் சொன்னாரு
மச்சான் வந்தாரு மச்சான் வந்தாரு
மனசுக்குள்ள கலர்கலராப் பட்டாம்பூச்சிய ஓடவிட்டாரு
கலர்கலராப் பட்டாம்பூச்சிய ஓடவிட்டாரு
ஓடவிட்டாரு ஓடவிட்டாரு ஓடவிட்டாரு

0o0o0o0o0o0o

சொய்ங் சொய்ங்
தோச திங்க ஆசயாகுதே!
சொய்ங் சொய்ங்
தோச திங்க ஆசயாகுதே!!

பச்சமொளகா நறுக்கி வெச்சு
பசுவநெய்யும் உருக்கி வெச்சு
பத்துதோச அடுக்கி வெச்சு
பப்படந்தான் பொரிச்சு வெச்சு
தோச திங்க ஆசயாகுதே!

சொய்ங் சொய்ங்
தோச திங்க ஆசயாகுதே!
சொய்ங் சொய்ங்
தோச திங்க ஆசயாகுதே!!
சொய்ங் சொய்ங்!!