10/11/2018

இரைச்சல்

ஆட்டத்தில்
எந்த ஆட்டம்
அலாதியானது?
பார்க்க நேரமுமில்லை
விருப்பப்படவுமில்லை
ஆடுவார்கள் ஆடுவார்கள்
ஓயாத இயக்கத்தில்
சூட்சுமக்கார சுத்தியல்கள்!!


-பழமைபேசி.