10/14/2022

எதிர்க்குரல்

அறிவார்ந்த சமூகம் எப்போதும் எதிர்க்குரல்களை வரவேற்றே வந்துள்ளது. $75 பெற்றுக் கொண்டு, வந்தோருக்கு உட்கார்ந்து உணவு உண்ணக்கூடிய வசதிகளைக் கொண்டிருத்தல், இணையரங்குகள் நடத்தப் போதுமான இடம் கொண்டிருத்தல்,  இப்படியான இடத்தில் விழா நடத்துவதென்பது அமைப்பின் கொள்கையாக இருந்து வந்த நிலையில், $5 மட்டுமே கட்டணமென அறிவிக்கப்பட்டது. 2018. இது அநீதி என்றோம். ஏன்? அடுத்த ஊர்க்காரர்களால் இப்படியான கட்டணத்தில் விழா நடத்த முடியுமா? இன்னின்ன வசதிகள் இருக்குமிடத்தில்தான் விழா நடத்த வேண்டுமென நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட ஊர்க்காரர்கள் இளப்பமா? எல்லா ஊர்களுக்கும் பொதுவான அமைப்பு என்பது, எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஒரே கொள்கையைத்தானே கொண்டிருக்க வேண்டுமென்பதெல்லாம் நம் குமுறல்கள். பதிவைப் படித்தோர் சிலர் சென்று முறையிடவே, $25 என்பதாக ஆக்கப்பட்டது. ஆனாலும் மேற்படி வசதிகள் அற்றுத்தான் விழா நடந்து முடிந்தது. நட்டத்திற்கும் ஆட்பட்டது.

அதிகார வர்க்கத்தில் இருப்போரின் எதேச்சதிகாரத்துக்கு எதிராகக் குரல் கொடுப்பதும் சமூகத் தொண்டுதான். Studies show that blowing the whistle poses a risk for the person disclosing the information due to the psychological prejudice people have towards whistleblowers. மக்களின் ஒவ்வாத பார்வைக்கு ஆட்படுவர்தாம். ஆனாலும் அதை அவர்கள் செய்துதான் ஆக வேண்டும். இந்த உலகம் சீரான நிலையில் இயங்க வேண்டுமாயின், செக் & பேலன்ஸ் என்பது அவசியம். அப்படியான சீர்நிலையின் அச்சாணிதாம் எதிர்க்குரல்கள்.  Be the same person privately, publically and personally.

A whistleblower is a person who reveals information about activity within a private or public organization that is deemed illegal, immoral, illicit, unsafe or fraudulent. 

What is a Whistleblower Policy?

A whistleblower policy protects individuals who risk their careers to report unethical or unlawful practices within an organization.

Such a policy improves governance and accountability by giving the organization’s management and board of directors opportunities to learn of unethical or unlawful practices directly from their employees and volunteers and to respond with prompt corrective action.

Every tax-exempt organization should strongly consider establishing a written whistleblower policy for at least three reasons.

1 Establishing a whistleblower policy is a proactive response to the IRS’s increased interest in good governance policies.

2. Protecting whistleblowers is an essential component of an ethical and open work environment.

3. A written whistleblower policy that is vigorously enforced sends a message to the organization's board members, managers, employees and volunteers as well as to the IRS and the public that the organization will not tolerate misconduct. source: https://www.lawhelp.org/files/7C92C43F-9283-A7E0-5931-E57134E903FB/attachments/B2D746C6-B926-A6C3-DC91-9D2D7233A7AA/whistleblower-policy-alert-2017-update-final.pdf

No comments: