9/07/2012

உடனடிவினை

அப்பா
உங்கப்பா
உங்களை 
ஊஞ்சல்ல உட்காரவெச்சி
ஆட்டினதே இல்லையாப்பா?
நானறியாமலே
ஆட்டத் துவங்கியிருந்தேன் ஊஞ்சலை!!

No comments: