6/08/2008

முத்தமிழ்க்கடவுள் முருகன்

அழகன் ஞானப்பண்டிதன் வடிவேலன் முருகனின்
அறுபடை வீடுகள் பற்றி நேர்த்தியாய்
படம் பிடித்துக் காட்டும் தொகுப்பு இது.

No comments: