9/29/2022

வேடிக்கை

நாடளாவிய தமிழ் அமைப்பிலிருந்து கிடைக்கப் பெற்ற மடலின் நிழற்படத்தை நண்பர் அனுப்பி இருந்தார். உடனே நான் சொன்னது இதுதான்: “அமெரிக்கா எனக்குக் கொடுத்திருக்கும் கருத்துரிமையைப் பறிகொடுத்துத்தான் தமிழைக் காக்க வேண்டுமென்றால், நான் எட்ட நின்று வேடிக்கை பார்ப்பேன்”. 

செயற்குழுவுக்குத்தான் அறம்சார் பொறுப்புகள் உண்டு. அவர்கள்தாம் சட்டப்படி குற்றநடவடிக்கைக்கு ஆட்படுவார்கள், பொறுப்பிலிருந்து பிறழ்ந்து போகும் போது. ஆனால், அப்படியானோர் உறுப்பினர்கள் மீது அச்சுறுத்தல்களை ஏவுவது வேடிக்கையானது. நேரிடையாகவும், நேரிடையாக அல்லாமலும் பொறுப்பை அடைந்தவர்கள் உணர்ந்து செயற்படுதல் அவர்களுக்கும் நல்லது, அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சமூகத்துக்கும் நல்லது.

Fiduciary duty requires board members to stay objective, unselfish, responsible, honest, trustworthy, and efficient. Board members, as stewards of public trust, must always act for the good of the organization, rather than for the benefit of themselves. They need to exercise reasonable care in all decision making, without placing the organization under unnecessary risk. source: https://www.501c3.org/fiduciary-responsibility-of-nonprofit-board-members/

The Illinois Attorney General has the responsibility to the public of assuring sound and legal operation of not-for-profit organizations. This includes bringing legal action against board members for failure to exercise their legal responsibilities. Board members can be held personally liable by third parties injured by actions of the organization. source: https://illinoisattorneygeneral.gov/charities/volunteers.html

Online criticism of your organization, even by its own supporters, is inevitable. 

How a nonprofit organization, government office or community initiative handles online criticism and conflict speaks volumes about that organization or initiative, for weeks, months, and maybe even years to come. Your response, or lack their of, can even cause discord offline, among volunteers and employees. Is your response going to make you look credible, transparent and someone people would want to collaborate with in the future, or will it make you look defensive, angry, out-of-control, unprofessional, more concerned with your image than your accomplishments and, perhaps, even unbalanced emotionally?

There is no way to avoid online criticism entirely, but there are ways to address online criticism that can actually help a program to be perceived as even more trustworthy and worth supporting. Criticism doesn't mean failure - it can mean people are paying attention to you, it can mean that your messages are reaching the intended audience, and it can be an opportunity to improve something. An organization MUST be able to honestly and openly deal with online criticism, particularly from supporters and participants. Otherwise, the organization puts itself in a position to lose the trust of supporters and clients, and even generate negative publicity -- and, once lost, trust and credibility can be extremely difficult to win back. source: https://www.coyotecommunications.com/outreach/critics.html

No comments: