7/12/2008

சாட்சி

நான் நேத்து, விஜய் தொலைக்காட்சில 'தமிழ் என் மூச்சு'ங்ற நிகழ்ச்சி பாத்துட்டு இருந்தேன். எளிமையான தமிழ் பேச நாம எவ்வளவு திணறுகிறோம்னு தெரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது. ஆனா அதே வேளைல, தமிழ் ஒரு பக்கம் சவால்களை முறியடிச்சுகிட்டுதான் இருக்கு. அதுக்கு இந்த தமிழ்ச் சொற்களே சாட்சி:

ஆங்கிலச் சொல்    -    நிகரான தமிழ்ச் சொல் 
album                              தொகுப்பு   
algorithm                         வழிமுறை   
alphanumeric                   எண்ணெழுத்து   
animation                        அசைவூட்டம்   
anti virus                          நச்சுநிரற் கொல்லி   
application                       செயலி    செயல்
architecture                      கட்டமைப்பு    கட்டமைவு
archive                             பெட்டகம்   
audio                               ஒலி   
backspace                       பின்னழிக்க, பின்வெளி   
blog                                வலைப்பதிவு   
boot                               தொடக்கு   
browser                           உலாவி   
cache memory                பதுக்கு நினைவகம்   
compact disc (CD)          இறுவட்டு குறுவட்டு
CD player                       இறுவட்டு இயக்கி   
character                        வரியுரு   
clear                              துடை   
click                              சொடுக்கு   
client                             வாங்கி (?)  
code                              நிரற்தொடர்   
column                          நிரல், நெடுவரிசை    
configuration                  அமைவடிவம்   
console                         முனையம்   
cookie                           நினைவி   
copy                             படி எடுக்க, படி (பெயர்ச்சொல்)   
cordless                        தொடுப்பில்லா   
cut                                வெட்டுக   
cyber                            மின்வெளி   
data                              தரவு   
delete                           அழிக்க   
design                          வடிவமைப்பு   
digital                           எண்ம (பதின்ம)  
discovery                      கண்டறிதல்   
driver                           இயக்கி   
edit                             தொகுக்க   
firewall                        தீஅரண்   
floppy                          நெகிழ்வட்டு, சிறுவட்டு   
format                         வடிவூட்டம், வடிவூட்டு   
function                      செயற்பாடு   
gallery                        காட்சியகம்   
graphics                     வரைகலை   
guest                         வருனர்   
home                          முகப்பு, அகம்   
homepage                   வலையகம், வலைமனை   
icon                            படவுரு   
information                 தகவல்   
interface                     இடைமுகப்பு   
interpreter (computing) வரிமொழிமாற்றி   
invention                     கண்டுபிடிப்பு   
IRC                            இணையத் தொடர் அரட்டை   
LAN                           உள்ளகப் பிணையம்   
license                       உரிமம்   
link                            இணைப்பு, தொடுப்பு, சுட்டி   
live cd                        நிகழ் வட்டு   
log in                         புகுபதிகை, புகுபதி   
log off                        விடுபதிகை, விடுபதி   
media player              ஊடக இயக்கி   
menu                         பட்டியல்   
microphone               ஒலிவாங்கி   
network                     பிணையம், வலையம்   
object                       பொருள்   
offline                       இணைப்பறு   இணைப்பில்லாநிலை
online                       இணைப்பில்   
package                   பொதி   
password                 கடவுச்சொல்   
paste                       ஒட்டுக   
patch                       பொருத்துக   
plugin                      சொருகு, சொருகி   
pointer                     சுட்டி   
portal                       வலை வாசல்   
preferences              விருப்பத்தேர்வுகள்   
preview                    முன்தோற்றம்   
processor                 முறைவழியாக்கி   
program                    நிரல்   
proprietary                தனியுரிம   
RAM                        நினைவகம்   
refresh                     மீளேற்றுக   
redo                         திரும்பச்செய்க   
release                    வெளியீடு   
repository                 களஞ்சியம்   
row                          நிரை, குறுக்குவரிசை , கிடை  
screensaver              திரைக்காப்பு   
server                      வழங்கி   
shortcut                    குறுக்குவழி   
settings                    அமைப்பு   
shutdown                  அணை   (மூடுக)
sign in                      புகுபதிகை, புகுபதி   
sign off                     விடுபதிகை, விடுபதி   
skin (software)           ஆடை   
space                       வெளி, இடைவெளி   
speaker                    ஒலிபெருக்கி   
spreadsheet               விரி தாள்   
subtitle                     உரைத்துணை, துணையுரை    (துணைத்தலைப்பு)
system                     அமையம் / கணினி   
tab                           தத்தல்   
table                        அட்டவணை   
terminal                    முனையம்   
theme                       கருத்தோற்றம், தோற்றக்கரு    (கரு)
thumbnail                  சிறுபடம்    (நகப்படம்)
undo                         திரும்பப்பெறுக   
update                      இற்றைப்படுத்தல், இற்றைப்படுத்து   
upgrade                     மேம்படுத்து, மேம்படுத்தல்   
URL                          இணையமுகவரி   
version                       பதிப்பு   
video                         நிகழ்படம்   
view                          பார்க்க   
virus (computers)       நச்சுநிரல்   
volume                     ஒலியளவு   
wallpaper                  மேசைப்பின்னணி   
window                     சாளரம்   
wireless                    கம்பியில்லா   
wizard                      வழிகாட்டி   
worksheet                 பணித் தாள்

add-on            -  சேர்ப்பு


animation       -  அசைகலை


back end        -  பின்னகம்


bookmark       -  புத்தகக் குறி 
buddy            -  நண்பர்


constant        -  மாறிலி


checkbox      -  தேர்வுப் பெட்டி


default           - இயல்பிருப்பு


destination     - சேருமிடம், அடையுமிடம்


diagram         - விளக்கப்படம்
front end        - முன்னகம் 
field               - புலம்

index             - சுட்டெண் 
graph             - வரைபடம் 
mouse           - சொடுக்கி


netizen          - வலைஜ்னர்
presentation   - அளிக்கை
rap music      - சொல்லிசை


root               - மூலம் 
root directory  - மூல அடைவு

root user        - முதற் பயனர், முதன்மைப் பயனர் 
source code   - மூலச்செயல்நிரல்
sudo user       - பொறுப்புப் பயனர் 
spam             - எரிதம்

trash              - குப்பை


toolbar           - கருவிப்பட்டை

variable          - மாறி 
zoom lens      - உருப்பெருக்க வில்லை
zero               - சுழி சுழியம்

2 comments:

லதானந்த் said...

இன்றுதான் உங்கள் பதிவினைப் பார்க்கும் வாய்ப்புக் கிடைத்தது. முழுசும் படிச்சிட்டு ஜுலை மாசம் திரும்பிப் பார்க்கிறேனில் எழுதுகிறேன்

வேளராசி said...

மக்கள் தொலைக்காட்சியில் தமிழ்பேசு தங்ககாசு நிகழ்சி பாருங்கள்.அற்புதம்.