7/19/2008

நவநிதிகள்

நவநிதி என்றால் ஒன்பது விதமான செல்வங்கள் தான். செல்வத்திற்கு அதிபதியான குபேரனிடம் ஒன்பது விதமான செல்வங்கள் (நவநிதிகள்) இருப்பதாகச் சொல்வார்கள். அவை:
  1. சங்கநிதி (சங்கின் வடிவில் இருப்பது),
  2. பதுமநிதி (தாமரை வடிவில் இருப்பது),
  3. மகரநிதி (சுறாமீன் வடிவில் இருப்பது),
  4. கச்சபநிதி (ஆமை வடிவில் இருப்பது),
  5. முகுட நிதி (தலையணி - மகுட வடிவில் இருப்பது),
  6. நந்த நிதி (இன்பமளிப்பது),
  7. நீல நிதி (நீல நிறத்தில் இருப்பது),
  8. கர்வ (karva - not Gharva) நிதி (குறளன் வடிவில் இருப்பது) மற்றும்
  9. மஹாபதும நிதி (பெருந்தாமரை வடிவில் இருப்பது).

No comments: