11/24/2011

முல்லைப் பெரியாறு அணை

3 comments:

uorodi said...

இன்னமும் அலசி ஆய்ந்திருக்கலாம்

uorodi said...

என்னைப்பற்றி....கிழக்கு பதிப்பகத்தி எந்து நூல் முல்லைப்பெரியாறு அணையா? நெருப்பா? வெளிவந்துள்ளது...அணையால் பயன் பட்ட மனிதனுள் ஒருவன்..பல வேளாண் இதழ்களில் ஊரோடி எனும் பெயரில் எழுதி வருகிறேன்

uorodi said...

sorry few mistakes...unable to type tamil fastly