1/06/2013

வெளியில வெளிச்சம் வந்திருக்கு!

விடியல்

அப்பா எழுந்திருங்க
வெளியில வெளிச்சம் வந்திருக்கு!
எழுந்திருங்கப்பா
வெளியில வெளிச்சம் வந்திருக்கு!!
எழுந்து விடுவோம்
வெளிச்சத்தைப் புழங்கி
நாளைச் சமைத்து
வாழ்வைப் பிசைந்து
அவளுக்கு ஊட்டிவிட வேண்டும்!
எழுந்து விடுவோம்
வெளியில வெளிச்சம் வந்திருக்கு!!

No comments: