9/23/2011

தீர விசாரிப்பதே மெய்!


”கண்ணால் காண்பதுவும் பொய்! செவியால் மடுத்தலும் பொய்!! தீர விசாரிப்பதே மெய்!!!” என்பது முதுமொழி!

1 comment:

இராஜராஜேஸ்வரி said...

தீர விசாரிப்பதே மெய்!"/

உண்மைதானே!