10/04/2015

தகுதி

தகுதி

நினைவு தெரிந்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
அதற்கு அடுத்த நாள்
* * *
* * *
நேற்றைக்கு முந்நாள்
நேற்றைய அந்நாள்
இன்றைய விடியல்
இன்றைய புலர்பொழுது
ஒரு மணிநேரத்துக்கு முன்
இவ்வண்ணம் யாவற்றுக்கும்
நீ வைத்தாயா விமர்சனம்?
அப்படியானால்
இதையும்
நீ விமர்சிக்கலாம்!!

# சும்மா வரித்துண்டுகள்... நோ உள்குத்து

No comments: