11/19/2012

மருத்துவர் சி.என்.தெய்வநாயகம் அவர்களுக்கு மலர் வணக்கம்


நம்மை விட்டு அகன்றிருக்கும் தமிழ்ப் பற்றாளர், சமூகநலப் போராளி, சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர், மருத்துவர் சி.என்.தெய்வநாயகம் அவர்களுக்கு மலர் வணக்கம்!

No comments: